Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2020.09.27

Testületi döntések: új háziorvos, sebességkorlátozó táblák Letenyén

Szeptember 10-én több, mint 20 napirendi ponttal ülésezett a letenyei képviselő-testület.
Farkas Szilárd városvezető tájékoztatta honlapunkat a képviselő-testület által megvitatott témákról és meghozott döntésekről. A polgármester ismertette, hogy az ülés első egyharmadában főként rendeletek módosítását vitatta meg a testület, mely rendelet módosításokat főként jogszabályi változások indokoltak, ugyanakkor technikai jellegű módosításokra is került sor.

 

Így a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló önkormányzati rendeletet, a közutak nem közlekedési célú és a közterületek felbontásáról szóló rendeletet, az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének  szabályairól szóló rendeletet, továbbá a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló rendeletet módosították a városatyák. Utóbbi esetében megemelésre kerültek a közterület bontásával összefüggő díjak, egységesen 1.000 Ft/m2/nap összegre.

 

farkas-szilard.jpg

(Farkas Szilárd letenyei polgármester)

 

Az új koronavírus-járvánnyal összefüggésben lévő jogszabály felhatalmazása által az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő ÉKKÖV Kft. 2019. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját május vége helyett jelen ülésen tárgyalták és vitatták meg. Az előterjesztést a Városfejlesztési- és Gazdasági Bizottság részletesen tárgyalta az elfogadásra javasolta a testületnek. Az ülésen cég könyvvizsgálója, Szijártóné Gorza Klára is részt vett, aki az egyszerűsített éves beszámolót korlátozás nélküli záradékkal látta el.

 

A cég Felügyelő Bizottsága Somogyi András elnöklésével határozattal támasztotta alá a beszámoló elfogadását. A képviselő-testület 15.665.000 adózott eredménnyel és 58.108.000 Ft mérlegfőösszeggel fogadta el a beszámolót. A polgármester hozzátette, 2018-ban a hivatal munkatársaival az önkormányzat és a cég között fennálló szerződéseket felülvizsgáltuk, azokat aktualizáltuk és új alapokra helyeztük az elszámolást, mely hozzájárult az eredményhez. A testület megtárgyalta a kft. 2020. évi üzleti szakmai és pénzügyi tervét is, melyben a cég által végzett tevékenységek eredményét a terv szerint 6,7 millió Ft-ban kívánja megállapítani.

 

Az önkormányzat csatlakozási szándékát fejezte ki a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer felhívásra, melyben a részvétel önkéntes. Legkésőbb október 4-én kiírásra kerülnek az úgynevezett „A”és „B” típusú pályázatok. A pályázatot benyújtó fiataloknak az EPER-Bursa rendszerben szükséges regisztrálniuk. Az „A” típusú pályázati kiírásra azon letenyei lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben teljes idejű alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2020 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. A „B” típusú pályázati kiírásra azon letenyei lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, a 2020/2021-es tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a csatlakozással kapcsolatos határozati javaslatot.

 

Az ülésen a képviselő-testület kiírta a Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezető állás betöltésére szóló pályázatát. A pályázat október 24-éig nyújtható be, a pályázat a kozigallas.gov.hu honlapon tekinthető meg.
A város választott képviselői elfogadták a Letenyei Települési Értéktár Bizottság I. félévi munkájáról szóló beszámolót, megtárgyalták a Lenti Hulladékkezelő Kft. díjkompenzációról szóló kérelmét, azonban erről döntés nem született, az előterjesztésről a későbbiekben ismét tárgyalnak.

 

Az ülésen a Letenye II. számú fogászati körzetben október 1-jétől megváltozott rendelési időket tárgyalta és fogadta el a képviselő-testület, valamint a Letenye II. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatellátására kötött helyettesítési szerződést is módosította. A jövő év elejétől a városnak új háziorvosa lesz Dr. Bedő Ildikó személyében, aki decemberig a jelenleg helyettesítő orvosok mellett helyettes orvosként látja el a körzetben a feladatokat, így a rendelési idők is változni fognak, melyet időben közzé fogunk tenni a lakosság részére.

 

A képviselő-testület az ülés felülvizsgálta a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó szervezettel az alapellátási feladatokra létrejött feladatellátási és bérleti szerződést, a díjak nem változtak a korábbi évekhez viszonyítva. Szintén felülvizsgálták a Pozsonyi utca közlekedési rendjét és a korábban kihelyezett „várakozni tilos” tábla leszereléséről döntöttek. Ugyancsak felülvizsgálatra került a bölcsődei feladatok ellátására kötött szerződés is, ahol a jövő év második felében díjemelésre is sor kerül. A testület elfogadta a vagyongazdálkodással összefüggő tervet, melyre a belső ellenőrzés során megállapítások miatt volt szükség.

 

letenye-pozsonyi-utca-2020.jpg

(A Pozsonyi utcában a Várakozni tilos tábla leszerelésre került)

 

A képviselők zárt ülésen tárgyalták a helyi lakáscélú támogatás iránti kérelmek elbírálását. 2020. augusztus 30. napjáig lakásvásárlás támogatására 11 db kérelem érkezett az önkormányzathoz, melyből 1 kérelem elutasításra került, 10 kérelmet pedig támogatott a testület, kérelmezőként 250.000 Ft vissza nem térítendő mértékkel. A képviselő-testület a 2020. évi önkormányzati költségvetésében 2,5 millió Ft forrást különített el erre a célra, melyet az új koronavírus járvánnyal összefüggésben nem csoportosítottak át védekezésre, támogatva ezzel a fiatal házasokat, a gyermekeket egyedül nevelőket, valamint a többgyermekes házasokat, illetve élettársakat.

 

Az egyebek között a Letenye Sportegyesület sportöltöző felújításával összefüggő hiánypótlási kérelméhez adott ki a testület hozzájáruló nyilatkozatot az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan térítésmentes használatba adásról. A városatyák kettő letenyei útszakasz kapcsán döntöttek úgy, hogy 30 km/h sebességkorlátozó közlekedési táblákat helyeztetnek ki. A sebességcsökkentéssel összefüggő táblák az egyedutai köztemető mellett, a Petőfi és Temesvári utca közötti szakaszon, valamint a Béc utca egy részén kerültek kihelyezésre.

 

A testület tárgyalta a központi buszpályaudvar és a Béke utca között megépült termelői piac működtetésével kapcsolatos elképzeléseket. A termelői piac használatbavételi engedélye megérkezett, jelenleg pedig a működési engedély megkérése van folyamatban. A testületi tagok úgy döntöttek, hogy a termelői piac üzemeltetését az önkormányzat végzi, várhatóan szerdai és szombati piacnapokkal.

 

letenye-termeloi-piac-2020.jpg

(A pályázati forrásból megvalósított letenyei termelői piac épülete)

 

Az egyebek napirendi pontban a képviselők által felvetett utakkal, járdákkal kapcsolatos infrastrukturális észrevételeket, javaslatokat vitattak meg, valamint kitértek a hóeltakarítással kapcsolatos felhívásra is.

 

Farkas Szilárd városvezető elmondta, hogy a jövőben a képviselő-testületi ülésekről videó-bejelentkezéssel rövid összefoglalót tesz közzé a közösségi oldalán, ahol az ülésen tárgyalt témákról, napirendi pontokról és azok kapcsán meghozott döntésekről ad tájékoztatást. A nyilvános ülések a koronavírus járványügyi készültségi helyzetben, a megfelelő biztonsági előírások betartásával továbbra is látogathatók a lakosság részére. Az ülések jegyzőkönyvei, azok mellékletei pedig elérhetők a város honlapján is – biztosítva a nyilvánosságot és a közérdeklődést –, illetve a városi könyvtárban is megtekinthetők, tette hozzá a polgármester.