Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2021.02.28

Kész Letenye idei költségvetése

A veszélyhelyzeti rendelkezések még érvényben, hatályban vannak, azonban az önkormányzatoknak az idei évi költségvetésüket február 15-éig kell beterjeszteni, majd legkésőbb március 15-éig elfogadni. Farkas Szilárd polgármestert kérdeztük.

 

A különleges jogrendben a polgármester feladata a város költségvetésének elfogadása?

 

Igen, mint ahogy arról az ide vonatkozó magasabb szintű jogszabályok is rendelkeznek, veszélyhelyzetben a képviselő-testület és annak bizottságai nem ülésezhetnek, így a településvezetők feladata a költségvetési rendelet elfogadása. Az előterjesztést a jegyző teszi meg a polgármesterek részére. Letenye Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetési rendelet-tervezetének megalkotásakor az Áht., a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet és a 2021. évi költségvetéséről szóló 2020.évi XC. törvény alapján került sor, figyelembe véve a Kormány által meghatározott kiemelt tervezési szempontokat. Letenye Város Önkormányzatának költségvetési rendelet-tervezetének megalkotásakor - a jogszabályi előírások betartása, illetve betartatása mellett - alapvető követelmény volt a költségvetési keretszámok meghatározásakor, hogy a pénzügyi lehetőségeinkhez igazítottan olyan kötelezettségeket vállaljunk, amelyek alapján az önkormányzat biztonságos működtetése biztosított legyen. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak meghatározásához elengedhetetlen volt a 2020. évi teljesítési adatok, valamint az állami hozzájárulások megállapítását szolgáló mutatószám felmérés eredménye.

 

letenye-farkas-szilard-polgarmester-2021-portre.jpg

(Farkas Szilárd letenyei polgármester)

 

Mely fontosabb költségvetési számokat ismerhetünk meg a rendeletből?

 

A költségvetési rendelet egy szöveges részből és a hozzá kapcsolódó részletes mellékletekből áll. De talán kezdeném a költségvetési főösszegek meghatározásával. A bevételi és kiadási oldalak főösszegei 1.351.157.210 forintban kerültek megállapításra. Ez az összeg volt alacsonyabb és magasabb is az évek során. A bevételi és kiadási főösszegek függenek az intézményi költségvetésektől és a megvalósuló, vagy már kifizetett pályázati összegektől is. De nézzük az intézmények milyen mértékű forintális összegekből gazdálkodhatnak. A Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal közel 186 millió forintból, a Letenyei Hóvirág Óvoda 191 millió forintból, a Fáklya Művelődési Ház és könyvtár 56,2 millió forintból, a Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ közel 41 millió forintból, a város önkormányzata pedig 877 millió forintból gazdálkodhatnak. A költségvetési rendelet szöveges részében meghatároztuk, hogy az Önkormányzat éven belüli likvid hitel felvételével Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény rendelkezéseit figyelembe véve, átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében élhet. A rendelet szabályozza azt is, hogy 1.000.000 Ft-os keret kerül meghatározásra a polgármesteri tisztség ellátásával kapcsolatos kiadásokra, mely felett kizárólagos joggal a polgármester rendelkezik.

 

Szabályoztuk azt is, hogy a képviselő-testület a civil szervezetek, civil jellegű kezdeményezést megvalósító magánszemélyek számára támogatást biztosít, amelyről a polgármester saját hatáskörben egyedileg dönt írásbeli kérelem alapján. Erre 3,2 millió forintot különítettünk el az idei költségvetésben, azonban nagy valószínűséggel csak az év második felében lehet szó a támogatásokról. Meg kell várnunk a 25.000 fő alatti települések kompenzációjára fordítható összegek mértékét. A költségvetés tervezésénél kértem, hogy nettó 1.000.000 Ft értékhatárig dönthessek a felhalmozási kiadások források felhasználásról. A nettó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő forrásfelhasználásról a Beszerzési Bizottság, a közbeszerzési értékhatárt meghaladó forrásfelhasználásról a Közbeszerzési Bizottság dönt, külön szabályzatban meghatározott eljárásrend szerint. Az önkormányzat és költségvetési intézményei esetében a nettó 500.000 Ft-ot meghaladó beruházási, felújítási feladatok csak a polgármester írásos hozzájárulása alapján rendelhetők meg. A költségvetési mellékletekből világosan látszik, hogy mely feladatokra kaptunk úgynevezett állami normatívát, támogatást és mely kötelező feladatokat szükséges önerőből megvalósítani, melyre nem kaptunk támogatást.

 

Hogy alakulnak a dolgozói létszámok az önkormányzati intézményeknél?

 

A költségvetési rendelet 20. számú melléklete részletesen bemutatja a létszámokat és álláshelyeket. Látható, hogy a közös önkormányzati hivatalban 25 fő köztisztviselő, a hóvirág óvodában 34 fő közalkalmazott, a család- és gyermekjóléti központban 7 fő közalkalmazott, a művelődési házban 7 fő munka törvényköve által foglalkoztatott álláshelyek kerültek engedélyezésre.

 

Összességében mi a véleménye a 2021. évi költségvetésről?

 

A bevételek alakulását részletesen ismertetve megállapítható, hogy szerkezetében nem azonban nagyságrendjében az előző évhez képest jelentős változás tapasztalható (az önkormányzatok működési támogatásai, a működési célú támogatások államháztartáson belülről, a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat növekedett a tavalyi év eredeti előirányzatához képest, míg a közhatalmi bevételek, működési bevételek, maradvány igénybevétel esetében csökkenés prognosztizálható). Gazdálkodásunk pénzügyi kereteit továbbra is döntően a finanszírozási rendszer és a saját bevételeink, a helyi adóbevételek nagysága határozzák meg, valamint a pályázatok útján elnyert források. Mint ismeretes a kialakult járványügyi helyzet következményeképpen a gépjárműadó önkormányzatnál maradó 40%-át a védekezési alapba csoportosította át a Kormány, a helyi iparűzési adó mértékét 1%-ra csökkentette, valamint kihirdetésre került a bérleti és térítési díjak emelésének tilalma is, így jelentős bevétel csökkenéssel kel kalkulálnunk. A finanszírozási bevétek előirányzatán belül (javarészt az önkormányzat által elnyert uniós finanszírozási projektek megvalósításhoz szükséges előző évben leutalt támogatási előlegeink összege) a pénzmaradvány igénybevétele jelenik meg, illetve a likviditási célú hitel tervezett összege.

 

A kiadások területén változatlanul meghatározó előirányzat a személyi juttatások az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok, valamint a dologi kiadások összege. 2021 évben az előző évhez hasonlóan a legjelentősebb kiadásokat a projektekkel kapcsolatos felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás) jelentik. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását igyekeztünk biztosítani. A dologi kiadásokon belül csak olyan munkálatokat terveztünk, melyek az önkormányzati vagyonelemek állagmegóvását, karbantartását, szolgálják. A kiadások között szerepeltetni kell idén az önkormányzati szolidaritási hozzájárulást, ami a 22.000 forint feletti egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatot terheli, összesen 23.734.465 Ft értékben.

 

Önként vállalt feladat a költségvetésben a Termálfürdő és Kemping működtetése, sajnos az újabb felújításokra idén nem tudunk összeget tervezni. Fontos kihangsúlyozni, hogy önként vállalt feladat csak akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.

 

Letenye Város Önkormányzat 2021. évben is biztosítani kívánja a működőképességet, továbbá a város által elnyert, támogatásban részesített projektek megvalósítását, egyes projektek esetében pedig a jelentős mértékű önrészek összegét – tette hozzá a letenyei városvezető.