Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2019.02.16

A strandról, költségvetésről, létszámról a letenyei testületi ülésen

Február 14-én (csütörtökön) Letenye Város Képviselő-testülete ülésezett a városházán. A napirendi pontok elfogadását követően az ülés fő témája Letenye város 2019. évi költségvetésének beterjesztése, megtárgyalása és elfogadása volt, melyben jelentős szerepet kapott a letenyei strandfürdő felújítása. Sajnos kormányzati forrást ez idáig nem kapott a város, így a kiadás mértéke 25.000.000 Ft-ot jelent a saját bevételek terhére.

A költségvetés megalkotását megelőzte egy részletes koncepció, így az önkormányzati bizottságok elnökeinek, a képviselő-testület tagjainak és a polgármester javaslatait foglalta egyben e dokumentum, mely alapja a 2019. évi költségvetési rendelet elkészítésének.

letenye-testuleti-ules-2019-1.jpg

Az önkormányzat egyik legnagyobb saját bevételi forrása továbbra is a helyi adókból származik, melynek mértéke jócskán meghaladja a 200.000.000 Ft-ot a 2019-es évben, melynek mértéke köszönhető a letenyei vállalkozások és a városban ideiglenes, de hosszabb ideig munkát végző vállalkozások befizetett adóforintjainak.
Az önkormányzati gazdálkodás pénzügyi kereteit továbbra is döntően a finanszírozási rendszer és a saját bevételeink, a helyi adóbevételek nagysága határozzák meg. Az iparűzési adóalapunk, adóerőképességünk csökkent az előző évhez képest, emiatt az úgynevezett beszámítás (elvonás) mértéke nem volt olyan jelentős mértékű, mint 2018-ban. Fontos tény, hogy a helyi általános iskola fenntartáshoz külön szolidaritási hozzájárulást továbbra sem kell fizetnünk, mert az elvárt bevételünk a (támogatáscsökkentés) nem haladja meg a beszámítás alapját - mondta honlapunknak Farkas Szilárd letenyei polgármester.

letenye-testuleti-ules-2019-2.jpg

A kiadások területén változatlanul meghatározó előirányzat a személyi juttatások az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok, valamint a dologi kiadások összege. 2019 évben is a legjelentősebb kiadásokat a projektekkel kapcsolatos felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás) jelentik. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását igyekeztünk biztosítani. A dologi kiadásokon belül csak olyan munkálatokat terveztünk, melyek az önkormányzati vagyonelemek állagmegóvását, karbantartását, szolgálják.
Önként vállalt feladat a 2019. évi önkormányzati költségvetésben a strandfürdő elújítása, melyre jelentős mértékű forrást biztosítottunk a gyermekmedence állapotának javítása és egyéb elmaradt karbantartások megvalósítására érdekében, azonban fontos kihangsúlyozni, hogy önként vállalt feladat csak akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből megteremthető. Meg kell jegyezni, hogy az önként vállalt feladatok kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.

Letenye Város Önkormányzat 2019. évben is folyamatosan biztosítani kívánja a működőképességet, a gazdálkodás likviditását. Megfontolt és költségtakarékos intézkedésekkel kell megvalósítani a tervezett kiadásokat, továbbá biztosítani kell Letenye Város Önkormányzata által elnyert, támogatásban részesített projektek szakszerű megvalósítását, egyes projektek esetében pedig az önrész mértékét.

A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegei meghaladják a 2.000.000.000 Forintot, pontosan 2.236.673.953 Ft-ban számolható a tervezettek alapján.

A létszámgazdálkodási adatok tekintetében a 2019-ben a képviselő-testület egy év határozott időre ismét megszavazta az 1 fő munkafelügyelő és 1 fő traktoros álláshelyeket, valamint arról is döntött, hogy a II. számú háziorvosi körzetben a praxisjog visszaadásának következményeként 2 fő asszisztenssel, legfeljebb augusztus 31-ig határozott időre munkaszerződést köt, így a létszámok bővítéséra is szükség volt. Az egészségház és a letenyei közös önkormányzati hivatal takarító személyzete átkerült az önkormányzat állományába, így változott a munkáltatói jogkör gyakorlója is. A képviselő-testület az intézményvezetőktől érkezett létszámbővítési kérelmeket is elbírálta, így a Letenyei Család és Gyermekjóléti Központban 2019-ben 1 fő szociális diagnózis felvételt végző esetmenedzseri státuszt hozott létre a testület, melyet magasabb szintű jogszabály írt elő. A Letenyei Hóvirág Óvoda részéről érkezett létszámbővítési kérelmet a kérelmet a képviselő-testület nem támogatta, arra a későbbiekben tér vissza. A benyújtott létszámbővítési kérelmek hatással vannak a költségvetésben tervezett kiadásokra.

letenye-testuleti-ules-2019-3.jpg

A városban működő bölcsődei feladatokat továbbra is kiszervezéssel kívánjuk megoldani, jelenleg bölcsőde építésére nem kíván pályázatot benyújtani a testület.

A költségvetés elfogadása előtt tájékoztatást adtam a jelenleg zajló terület- és településfejlesztési operatív programokról. A város 2019. évi költségvetését jelentős mértékben terheli a vidékfejlesztési programok, valamint a határon átnyúló magyar-horvát Interreg pályázatok önrészei, melyek több tízmillió forint nagyságrendet képviselnek - hallottuk a városvezetőtől.

Letenye Város Önkormányzata a központi költségvetési támogatásból működésre mintegy 130.000.000 Ft-ot kap, mely összeget a településüzemeltetési feladatokra és a hivatal működésére fordíthatunk. A lehívható összeg közel 12 millió forinttal magasabb a tavalyi évhez képest. A köznevelési feladatokra önkormányzatunk közel 85 millió Ft forrás lehívására jogosult, melyet elsősorban az óvodapedagógusi létszámból adódó költségek finanszírozására fordíthatunk 2019-ben. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására, az intézményi gyermekétkeztetésre, a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésére mintegy 65.600.360 Ft támogatást kapunk. A város kulturális feladatainak ellátására 2019-ben közel 5 millió Ft hívható le a központi költségvetésből. Összességében a 2019. általános működéshez és az ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások mértéke 283.640.996 Ft, mely közel 20 millió Ft-tal haladja meg a 2018. évi támogatások mértékét.

A 2019. évi költségvetési rendeletben elfogadott mellékletek szerint a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege 153.197.896 Ft, a Letenyei Hóvirág Óvodáé 174.106.208 Ft, a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtáré 71.795.514 Ft, a Letenyei Család és Gyermekjóléti Központé pedig 46.792.346 Ft.

A város képviselő-testülete továbbra is részt kíván venni a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerben, melynek előirányzatára 750.000 Ft került tervezésre, a lakásvásárlási támogatások mértékére 3.000.000 Ft-ot, a civil szervezetek és alapítványok támogatására pedig 3.200.000 Ft-ot hagyott jóvá a testület. Az alapítványi támogatásokról a képviselő-testület, míg az egyesületek, magánszemélyek támogatásáról pedig a polgármester saját hatáskörben dönt 2019-ben.

A költségvetés elfogadását a jelenlévő képviselő-testületi tagok 5 igen szavazattal elfogadták.

A képviselő-testület az ülés további részében módosította a 2018. évi költségvetést, így annak főösszege meghaladta a 2,5 milliárd Ft nagyságrendet.

A testület a továbbiakban módosította az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát, döntött az aljegyzői státusz visszaállításáról, majd az aljegyzői pályázat kiírásának tartalmi elemeit is elfogadta, azt meghirdetésre alkalmasnak találta. A testület megtárgyalta a város 2019. évi összetett közbeszerzési tervét is, mely várhatóan több alkalommal is módosul 2019-ben.

Öt igen szavazattal döntött a testület arról is, hogy pályázatot kíván benyújtani a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra, melyből a Fenyő utca ivóvízhálózat rekonstrukciójának további ütemeit, valamint a Béci-patak (volt TSz iroda) feletti csővezeték kiváltását is meg kívánja valósítani nyertes pályázat esetén. Az önrész mértéke 30%.

A testület zárt ülésen - kérelmek alapján - lakásbérleti jogviszony meghosszabbításokról is döntött. Egyebek napirendi pontban vagyonkataszteri pontosítás tárgyában, valamint a beiskolázási körzetek vonatkozásában is határozatot hozott.