Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2015.03.19

A Letenyei Járási Földhivatal vezetőjének tájékoztatója 2014. évről

A Letenyei Járási Földhivatal vezetője, Bagladi Márk tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy 2014. évben a földhivatalnál indított eljárások száma meghaladta a 8000-at.

A beérkezett beadványok fele az ingatlan-nyilvántartási szakterületet, másik fele a földügyi, földmérési, igazgatási, telekalakítási tárgyköröket érintette, melyek közel 90%-a 2014. év végéig elintézésre került. 2014-ben személyesen mindösszesen 1500 ügyfél fordult adategyeztetés, tulajdoni lap másolat, földhasználati lap másolat, iratmásolat iránti kérelemmel a hivatal ügyfélszolgálatához. Az ügyfelek minden esetben részletes, kielégítő tájékoztatást kaptak munkatársainktól az általuk felmerült kérdésekkel, észrevételekkel, problémákkal kapcsolatban.

 

letenye-foldhivatal-bagladi-mark.jpg

 

2014. évben hivatalunk munkatársai és ügyfelei számára is számottevő feladatot eredményezett a Földforgalmi törvény, valamint a hozzá kapcsolódó kiegészítő rendeletek szakaszos hatályba léptetése. A hivatkozott jogszabály a járási földhivatalok számára 2014. január 1. napjától előírta a földművesek, a mezőgazdasági termelőszervezetek és a mezőgazdasági üzemközpontok nyilvántartásának vezetését, a törvényben meghatározott szerzési feltételek, korlátozások és tilalmak betartásának ellenőrzését.
2014. május 1. napjától a földhivatal hatásköre törvény erejénél fogva kibővült a hatósági engedélyezéshez kötött földhasználati szerződések jóváhagyására irányuló eljárások lefolytatásával. A változások számos új feladatot róttak a tulajdonszerzők, földhasználok számára. A kezdeti nehézségeket követően a földműves nyilvántartásba vétel a kérelmezők 97%-a esetében megtörtént.
A Földforgalmi tv. 2014. január 1-jétől - meghatározott esetek kivételével - a földhasználati szerződések, azon belül a haszonbérleti szerződések érvényességéhez hatósági jóváhagyás szükségességét írja elő. A földhasználati szerződések hatósági jóváhagyása tekintetében eljáró hatóságként a Kormány döntése alapján a Járási Földhivatal került kijelölésre. A Földforgalmi tv.-nek a hatósági jóváhagyásra vonatkozó szabályait azonban csak 2014. május 1. napját követően kellett alkalmazni. Az ügyfelekkel folytatott informális egyeztetéseket követően a hatóságilag jóváhagyott szerződések száma drasztikusan megemelkedett.

Jogszabály értelmében a mező- és erdőgazdasági földekre szerződéssel alapított, 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időre, vagy 2014. április 30-a után lejáró, határozott időtartamra nem közeli hozzátartozók között létesített haszonélvezeti jog, továbbá a használat joga 2014. május 1-jével a törvény erejénél fogva megszűnt. A földhivataloknak 2014. október 31. napjáig kellett felhívniuk a mező- és erdőgazdasági földekre bejegyzett haszonélvezeti jogok természetes személy jogosultjait a közeli hozzátartozói jogviszony fennállásáról történő nyilatkozattételre. Ezt a jogosultnak a földművelésügyi miniszter által rendszeresített formanyomtatványon, a felhívás kézbesítésétől számított 15 napon belül kellett megtenni. A nyilatkozatok valóságtartalmát a földhivatalok az anyakönyvvezető megkeresésével ellenőrizték. Hivatalunk illetékességi területén megközelítőleg ezer ingatlan nyolcszáz haszonélvezeti jog jogosultja érintett az eljárással. Ezen személyek mindegyikének tértivevényes levél került kiküldésre, mely tartalmazta az eljárás folyamatát részletesen leíró tájékoztatót, illetve a földművelésügyi miniszter által rendszeresített formanyomtatványt. A hivatalunkhoz visszaérkezett nyilatkozatok feldolgozása jelenleg is zajlik.

Kiemelt célfeladat volt 2014. évben a részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon földhivatal által történő megszüntetése, amelynek feldolgozásában a földügyi, földmérési, és ingatlan-nyilvántartási szakterület egyaránt közreműködött. A sorsolási eljárás 150 ingatlan esetében jogerősen lezárásra került. Az érintett ingatlanok több mint fele esetében hivatalból elkészültek a megosztási vázrajzok, és az ingatlan-nyilvántartásban is átvezetésre kerültek a változások. Az ügyiratok feldolgozása jelenleg is zajlik.

A földhivatal ügyfélfogadási rendje 2015. évben változatlan, továbbra is hétfőn 08,00-12,00, valamint 13,00-15,00 óráig, szerdán 08,00-12,00, valamint 13,00-15,00 óráig, pénteken 08,00-12,00 óráig állunk az ügyfelek rendelkezésére. Előzetes egyeztetést követően az ügyfélfogadási rendtől eltérő időpontban is fogadjuk Ügyfeleinket.