Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2014.11.13

A letenyei önkormányzat szociális tűzifa rendelete letölthető kérelem nyomtatvánnyal

fatuzeles.jpg

 

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól.


Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Letenye város közigazgatási területén élő állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt). 3. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott személyekre.
 A rendeletben használt család, egyedül élő, háztartás és jövedelem fogalmára, valamint a jövedelemszámítás szabályaira az Szt. rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. §

Természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatást lehet megállapítani annak a tűzifával fűtő szociálisan rászorult személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén 250 %-át.
Az (1) bekezdésben foglalt jövedelmi határoktól függetlenül szociálisan rászorult személynek minősül az is, aki
egészségkárosodott, vagy
fogyatékossági támogatásban részesül.
A szociális célú tűzifa támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 2. § (1) bekezdés a) pontja aa) alpontjában meghatározott ellátásokban részesülő kérelmezőket, valamint a BM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja ab) alpontjában megjelölt feltételnek megfelelő családot.
Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a szociális célú tűzifa támogatás.

3. §

Szociális célú tűzifa támogatásként háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítható.

4. §

A szociális célú tűzifa támogatás megállapítása iránti eljárás az 1. melléklet szerinti kérelemre indul. A kérelemhez csatolni kell a jövedelem igazolására szolgáló dokumentumokat, valamint a 2. § (2) bekezdésében foglaltak fennállása esetén a rehabilitációs szakigazgatási szerv szakvéleményét vagy szakhatósági állásfoglalását az egészségi állapotról, egészségkárosodásról, vagy az egészségkárosodásra, fogyatékosságra tekintettel kapott pénzbeli ellátást megállapító döntést.
A szociális célú tűzifa támogatás megállapítása iránti kérelmek elbírálása tekintetében a hatáskör gyakorlásának jogát a képviselő-testület a Humán és Ügyrendi Bizottságra ruházza át.
A kérelmeket 2014. december 1-jéig lehet benyújtani a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatalhoz.
A kérelmeket a Humán és Ügyrendi Bizottság legkésőbb 2014. december 30-ig bírálja el.
A tűzifa házhozszállításáról Letenye Város Önkormányzata a döntést követő 10 munkanapon belül térítésmentesen gondoskodik.
A szociális célú tűzifa támogatásként megállapított tűzifa mennyiség átvételét a jogosult a 2. melléklet szerinti átvételi elismervény aláírásával igazolja.

5. §

A szociális célú tűzifa támogatás kizárólagos forrása a BM rendelet szerint Letenye Város Önkormányzata részére megállapított 2 951 480,- Ft vissza nem térítendő egyszeri támogatás, valamint az önkormányzat által biztosított 210 820,- Ft saját forrás. A forrás kimerülését követően a kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok megfelelnek a 2. §-ban meghatározott feltételeknek és a 4. § (3) bekezdésében meghatározott határidőre megérkeztek – el kell utasítani.

6. §

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében az I. Humán és Ügyrendi Bizottságra átruházott hatáskörök felsorolása a következőkkel egészül ki:
[I. Humán és Ügyrendi Bizottságra átruházott hatáskörök]
„- szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmek elbírálása nyertes önkormányzati pályázat következtében megalkotásra kerülő önkormányzati rendelet alapján”

7. §

Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2015. április 15. napján hatályát veszti.
A 6. § e rendelet hatályba lépésével egyidejűleg lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Farkas Szilárd polgármester         Dr. Keresztesi Tímea jegyző

A kérelmeket a polgármesteri hivatalban a II. emeleten (8.sz. ajtó) Kovácsné Varga Katalinnál lehet leadni.

A kérelem szerverünkről ide kattintva tölthető le.